Ý chỉ truyền giáo của Đức Thánh Cha Tháng 8/2019

Ý truyền giáo: Cầu cho các gia đình là nơi vun trồng đời sống nhân bản của con người.
Xin cho các gia đình, nhờ cầu nguyện và sống đức ái, trở nên nơi vun trồng đời sống nhân bản của con người.

Families, Schools of Human Growth
That families, through their life of prayer and love, become ever more clearly "schools of true human growth."


Danh sách đóng góp cho chương trình quỹ xây dựng

Số thứ tự tiếp theo các tuần trước đó.

Tuần August 11, 2019
2612. Acct # 1772: Pledge $5,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
2613. Acct # 1848: Pledge $6,100.00; Dâng cúng tiếp $100.00
2614. Acct # 1810: Dâng cúng $5.00
2615. Acct # 1823: Dâng cúng $10.00
2616. Acct # 1443: Dâng cúng $20.00
2617. Acct # 1697: Dâng cúng $40.00
2618. Acct # 1883: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
2619. Acct # 1898: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $16.00
2620. Acct # 1479: Dâng cúng $100.00
2621. Acct # 1170: Dâng cúng $20.00
2622. Acct # 1304: Dâng cúng $10.00
2623. Acct # 1673: Dâng cúng $20.00
2624. Acct # 1325: Dâng cúng $20.00
2625. Acct # 10059: Dâng cúng $105.00
2626. Acct # 1885: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp $300.00
2627. Acct # 1236: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
2628. Acct # 1023: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
2629. Acct # 1457: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
2630. Acct # 1552: Pledge $6,100.00; Dâng cúng tiếp $100.00
2631. Acct # 1454: Dâng cúng $100.00
2632. Acct # 1415: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
2633. Acct # 1003: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
2634. Acct # 1406: Pledge $6,100.00; Dâng cúng tiếp $100.00
2635. Acct # 1201: Pledge $3,100.00; Dâng cúng tiếp $1,000.00
2636. Acct # 1297: Pledge $15,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
2637. Acct # 1416: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
2638. [PEW] Acct # 10122: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp $300.00
2639. Acct # 1141: Dâng cúng $10.00
2640. Acct # 1069: Pledge $15,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
2641. Acct # 1087: Pledge $3,600.00; Dâng cúng tiếp $100.00
2642. Acct # 1058: Dâng cúng $40.00
2646. Acct # 10060-BNB: Dâng cúng $3,616.00
________________________________________________________________

Tổng số dâng cúng cho chương trình quỹ xây dựng tuần tuần August 11, 2019: $7,332.00.

 
© 2009-2019 Sacred Heart of Jesus Parish, All Rights Reserved.
Sacred Heart of Jesus Parish
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Office) 520-465-4414 (Pager) 972-242-8360 (Rectory) 972-446-9551 (Fax)