Ý chỉ truyền giáo của Đức Thánh Cha Tháng 12/2019

Ý truyền giáo: Cầu cho việc diễn tả và trình bày đức tin.

Xin cho những ai đang nỗ lực diễn tả và trình bày đức tin tìm ra ngôn ngữ phù hợp với thời đại trong việc đối thoại với các tôn giáo.

The Future of the Very Young
That every country take the measures necessary to prioritize the future of the very young, especially those who are suffering.


Danh sách đóng góp cho chương trình quỹ xây dựng

Số thứ tự tiếp theo các tuần trước.


Tuần December 1, 2019
3280. Acct # 1857: Dâng cúng $200.00
3281. Acct # 1223: Dâng cúng $50.00
3282. Acct # 1508: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
3283. Acct # 1416: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
3284. Acct # 1730: Pledge $8,000.00; Dâng cúng tiếp $133.00
3285. Acct # 1406: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
3286. Acct # 1605: Dâng cúng $50.00
3287. Acct # 1232: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $60.00
3288. Acct # 1156: Pledge $12,600.00; Dâng cúng tiếp $200.00
3289. Acct # 1191: Dâng cúng $100.00
3290. Acct # 1961: Dâng cúng $100.00
3291. Acct # 10118: Dâng cúng $100.00
3292. Acct # 2009: Dâng cúng $1,000.00
3293. Acct # 1878: Pledge $360.00; Dâng cúng tiếp $40.00
3294. Acct # 1498: Dâng cúng $5.00
3295. Acct # 1853: Dâng cúng $20.00
3296. Acct # 1881: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $60.00
3297. Acct # 1779: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $60.00
3298. Acct # 1292: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $80.00
3299. Acct # 1035: Pledge $6,060.00; Dâng cúng tiếp $135.00
3300. Acct # 1883: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $10.00
3301. Acct # 1872: Dâng cúng $10.00
3302. Acct # 2001: Dâng cúng $11.00
3303. Acct # 1845: Pledge $7,200.00; Dâng cúng tiếp $120.00
3304. Acct # 1684: Dâng cúng $20.00
3305. Acct # 1839: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
3306. Acct # 1290: Dâng cúng $20.00
3307. Acct # 1489: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $20.00
3308. Acct # 1767: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
3309. Acct # 1115: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
3310. Acct # 1454: Dâng cúng $100.00
3311. Acct # 1848: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
3312. Acct # 1892: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $20.00
3313. Acct # 1602: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
3314. Acct # 1233: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $50.00
3315. Acct # 1142: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $20.00
3316. Acct # 1448: Dâng cúng $20.00
3317. Acct # 1429: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
3318. Acct # 1014: Dâng cúng $20.00
3319. [LADYOFLAVANG] Acct # 10158: Pledge $57,000.00; Dâng cúng tiếp $1,500.00
3320. Acct # 1069: Pledge $15,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
3321. Acct # 1056: Pledge $12,000.00; Dâng cúng tiếp $25.00
3322. Acct # 1787: Pledge $13,000.00; Dâng cúng tiếp $5.00
3323. Acct # 1140: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $5.00
3324. Acct # 1347: Dâng cúng $10.00
3325. Acct # 1376: Dâng cúng $20.00
3326. Acct # 1790: Pledge $10,000.00; Dâng cúng tiếp $50.00
3327. Acct # 1450: Dâng cúng $200.00
3328. Acct # 1721: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
3329. Acct # 1412: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp $26.00
3330. Acct # 1047: Dâng cúng $100.00
3331. Acct # 1493: Dâng cúng $20.00
3332. Acct # 1146: Dâng cúng $500.00
3333. Acct # 1139: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
3334. Acct # 1283: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $20.00
3335. Acct # 1675: Dâng cúng $10.00
3336. Acct # 1703: Dâng cúng $5.00
3337. Acct # 1477: Dâng cúng $20.00
3338. Acct # 1118: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
3339. Acct # 1176: Dâng cúng $5.00
3340. Acct # 10059: Dâng cúng $10.00
3341. Acct # 1321: Pledge $2,200.00; Dâng cúng tiếp $360.00
3342. Acct # 1978: Dâng cúng $100.00
3343. Acct # 1626: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
3345. Acct # 10059: Dâng cúng $400.00
3346. Acct # 1825: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
3347. Acct # 1342: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $60.00
3348. Acct # 1987: Pledge $14,000.00; Dâng cúng tiếp $167.00
3349. Acct # 1946: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
3350. Acct # 1765: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
3351. Acct # 1572: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
3352. Acct # 1999: Dâng cúng $100.00
3353. Acct # 1142: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
3354. Acct # 1807: Pledge $3,600.00; Dâng cúng tiếp $100.00
3355. Acct # 1592: Dâng cúng $100.00
3356. Acct # 1215: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
3357. Acct # 1795: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
3358. Acct # 1745: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
3359. Acct # 1332: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
3360. Acct # 1571: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
3361. Acct # 1778: Pledge $1,020.00; Dâng cúng tiếp $30.00
______________________________

Tổng số dâng cúng cho chương trình quỹ xây dựng tuần December 01, 2019: $9,382.
 
© 2009-2019 Sacred Heart of Jesus Parish, All Rights Reserved.
Sacred Heart of Jesus Parish
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Office) 520-465-4414 (Pager) 972-242-8360 (Rectory) 972-446-9551 (Fax)