HỘI ÐỒNG GIÁO XỨ

 


 

BAN THƯỜNG VỤHỘI ĐỒNG MỤC VỤHỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Nguyễn Thành Thomas, Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ
Nguyễn Bạch Phương, Phó Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ
Nguyễn Hoàng Duy, Phó Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ
Nguyễn Ngọc-Dung Cecilia, Business Manager
Trần Văn Xếp, Facility Manager
Đỗ Quang Thắng Paul, Chủ tịch HĐTC
Nguyễn Hoa, Đại diện cho Ban Nhà Bếp

Nguyễn Thành Thomas, Chủ tịch
Nguyễn Bạch Phương, Phó Chủ tịch
Nguyễn Hoàng Duy, Phó Chủ tịch
Vũ Minh Paul
Nguyễn Thịnh Timothy
Đinh Phương-Liên Paulina
Vũ Huy Khanh
Hoàng Lâm
Trần Thủy

Đỗ Quang Thắng Paul
Phạm Thảo
Nguyễn Thiên
Đặng Thụy Vy Vy

Tuyên Ngôn:Sứ mạng của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu là cộng tác một cách đắc lực với Cha chính xứ để xây dựng và phát triển một cộng đoàn huynh đệ, hiệp nhất và yêu thương.

 

Giá Trị Căn Bản: Trung Thực, Tôn Trọng, Tin Tưởng, Cam Kết
 
 
 
© 2009-2023 Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, All Rights Reserved.
Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Văn Phòng) 520-465-4414 (Khẩn Cấp) 972-242-8360 (Nhà Xứ) 972-446-9551 (Fax)