HỘI ÐỒNG MỤC VỤ

Kỳ Hạn 2016-2019

 


 

BAN THƯỜNG VỤHỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Nguyễn Thế Sức, Business Manager
Nguyễn Xuân Hùng, Business Manager Assistant
Trần Văn Xếp, Facility Manager
Nguyễn Đức Tiên, Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ
Nguyễn Thành Thomas, Phó Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ
Nguyễn Bạch Phương, Phó Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ
Vũ Huy Khanh, Ca trưởng Ca đoàn Ngôi Lời
Nguyễn Xuân Phúc, Đại diện Ban Thánh Thư
Nguyễn Hoa, Trưởng Ban Nhà Bếp

Nguyễn Đức Tiên, Chủ tịch
Nguyễn Thành Thomas, Phó Chủ tịch
Nguyễn Bạch Phương, Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Tề My
Trần Thành Trung
Nguyễn Văn Bé Tư
Nguyễn Tiến Thành
Phạm Minh Alan
Nguyễn Kim KhánhTuyên Ngôn:Sứ mạng của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu là cộng tác một cách đắc lực với Cha chính xứ để xây dựng và phát triển một cộng đoàn huynh đệ, hiệp nhất và yêu thương.

 

Giá Trị Căn Bản: Trung Thực, Tôn Trọng, Tin Tưởng, Cam Kết
 
 
 
© 2009-2018 Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, All Rights Reserved.
Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Văn Phòng) 520-465-4414 (Khẩn Cấp) 972-242-8360 (Nhà Xứ) 972-446-9551 (Fax)