Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Phụng Vụ Trong Tuần

12-8 Chúa Nhật tuần 19 Thường Niên 
13-8 Thánh Pontian và Hippolytus
14-8 Thánh Maximilian Kolbe
15-8 Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
16-8 Thánh Stephen Hungary
17-8 Thứ Sáu tuần 19 mùa Thường Niên
18-8 Thứ Bảy tuần 19 mùa Thường Niên
19-8 Chúa Nhật tuần 20 Thường Niên 

 

23-7: Thöù Hai tuaàn 16 muøa Thöôøng Nieân; Leã nhôù tuøy yù Thaùnh Bridget, Tu só

24-7: Thöù Ba tuaàn 16 muøa Thöôøng Nieân, Leã Thaùnh Sharbel Makhluf, Linh muïc

25-7: Thöù Tö; Leã Thaùnh Giacoâbeâ, Toâng ñoà 

26-7: Thöù Naêm, Leã Thaùnh Joachim vaø Anna, Thaân phuï maãu cuûa Ñöùc Trinh Nöõ Maria

27-7: Thöù Saùu tuaàn 16 muøa Thöôøng Nieân

28-7: Thöù Baûy tuaàn 16 muøa Thöôøng Nieân

29-7: Chuùa Nhaät tuaàn 17 Thöôøng Nieân

Bí Tích

Bí Tích Rửa Tội
3:30 chiều thứ Bảy đầu tháng 
Bí Tích Giải Tội
4:00-5:00 chiều Thứ Bảy
Bí Tích Hôn Nhân
Liên lạc với Cha Xứ trước 6 tháng và phải có chứng chỉ đã học lớp dự bị hôn nhân.
Bí Tích Xức Dầu Thánh
Khi cần xin liên lạc với Cha Chính Xứ

Xin chào mừng quí vị ghé thăm Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Giáo xứ có khoảng 650 gia đình Việt Nam tụ họp về đây hàng tuần vào các thánh lễ Chúa nhật và ngày thường. Giáo xứ trực thuộc Giáo phận Dallas, Texas và dưới sự hướng dẫn của Ðức Giám mục Edward J. Burns. Cha chính xư của chúng tôi là Linh mục Dominicô Phạm Trọng Phúc, C.Ss.R. Xin mời quí vị làm quen với các thành viên trong Hội đồng mục vụ, Hội đông tài chánh, các hội, và các đoàn của Giáo xứ.

Chương Trình Thánh Lễ:

Chúa Nhật: 5:30 (chiều Thứ Bảy), 9:00 và 11:00 sáng,
12:00 trưa (trong mùa học)
Ngày Thường: 6:30 chiều - Riêng sáng Thứ Bảy 8:00
Lễ Buộc: 6:30 (chiều ngày hôm trước) 9:00 sáng, 6:30 chiều

PayPal Giving Fund

 

Cung nghinh & đọc kinh tôn vương Đức Mẹ 

Những gia đình nào muốn rước tượng Đức Mẹ để đọc Kinh Tôn Vương hằng tuần lúc 6 giờ chiều Chúa nhật, xin liên lạc với Ông Sức (214) 552-7724 hoặc Anh Tiến (469) 230-6662.

* Chúa nhật 29/07/2018: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6 giờ chiều tại GĐ AC Hùng & Phúc. Địa chỉ: 2609 Timberleaf Cr., Carrollton, TX 75006. Điện thoại:(214) 475-0367.
* Chúa nhật 05/08/2018: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6 giờ chiều tại GĐ AC Nguyễn Đình Xít. Địa chỉ: 1021 Apache Lake Dr., Carrollton, TX 75010. Điện thoại:(214) 507-7238.


Kính Lòng Chúa Thương Xót

Vào lúc 3 giờ chiều Chúa nhật 29/7/2018, Giáo xứ có buổi chầu Thánh Thể và đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót để cầu nguyện cho cá nhân, gia đình, giáo xứ, thế giới và Hội thánh hoàn vũ được cảm nghiệm tình yêu thứ tha của Thiên Chúa. Xin mời mọi người tham dự.


Chầu Thánh Thể thứ Năm đầu tháng 8

Giáo xứ sẽ có giờ chầu Thánh Thể lúc 5:30 pm trước thánh lễ chiều thứ Năm đầu tháng ngày 2/8/2018.


Chia sẻ Đức Tin và Thờ Phượng

Chương trình do Kaci Nguyễn và Hiệp Nguyễn hướng dẫn và dành cho các em tuổi teens của giáo xứ. Chương trình từ 10:00 am đến 1:00 pm vào Chúa nhật, ngày 12 tháng 8, 2018. Các em nên dự Thánh lễ 9:00 am của ngày Chúa nhật đó. Muốn tìm hiểu thêm và ghi danh, xin vui lòng liên lạc cô giáo Bạch Phương (469) 363-3650.


Dạ Tiệc Thu Vàng

Dạ Tiệc Thu Vàng 2018 của giáo xứ sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 27/10/ 2018.


Sinh hoạt Tháng 8 cửa Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Đoàn LMTT kính mời quý vị Cố vấn, quý đoàn viên tham dự:
- Thánh lễ và chầu Thánh Thể thứ Sáu đầu tháng ngày 3/8/2018.
- Buổi họp của Đoàn LMTT tại Hội trường giáo xứ lúc 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 4/8/2018.


Kỷ Yếu 20 Năm Giáo Xứ

Để thực hiện cuốn Kỷ Yếu 20 năm GX Thánh Tâm, chúng tôi rất cần hình ảnh, tư liệu về các sinh hoạt của Cộng đoàn/Giáo xứ, đặc biệt là giai đoạn trước ngày thành lập (1980-1999). Quý vị nào còn lưu giữ, xin cho hoặc cho mượn, càng sớm càng tốt. Xin liên lạc với ông Phạm Hoàng Nghi: 972-394-8905.


Gia đình dâng của Lễ

**Thứ Bảy 28/7
Lễ 8:30 PM: Gia đình Tập Nguyễn
**Chúa Nhật 29/7
Lễ 9 AM: Gia đình Dan Phạm
Lễ 11 AM: Gia đình Hậu Vũ

**Thứ Bảy 4/8
Lễ 8:30 PM: Gia đình BéTư Nguyễn
**Chúa Nhật 5/8
Lễ 9 AM: Gia đình Danh Thu Nguyễn
Lễ 11 AM: Gia đình Hong Nguyễn


Danh sách Gia Đình dâng hoa tạ ơn

Xin Cộng Đoàn tha thiết hiệp ý dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria lòng tạ ơn cùng những ý nguyện của từng Gia Đình Dâng Hoa Tạ Ơn:

1. Connie Do Nguyễn - Dâng hoa Đức Mẹ
2. Peter & Cecilia Nguyễn - Dâng hoa Mẹ
3. Nguyễn Trúc Linh - Dâng hoa Đức Mẹ
4. Gia đình Mỹ Vân - Tạ Ơn
5. Gia đình Hân Hoàng - Tạ ơn Đức Mẹ
6. Lê Thị Nhạn - Dâng hoakính Đức Mẹ
7. Gia đình Đầy Trịnh - Dâng hoaĐức Mẹ và Thánh Giuse
8. Anh Mười Nguyễn CĐNL - Dâng hoa kính Đức Mẹ


Gia đình nhận chén thánh cầu cho ơn gọi

5/8: Gia đình Phạm Minh Alan


 

Ý chỉ truyền giáo của Đức Thánh Cha Tháng 8

Ý chung: Cầu cho các gia đình. Xin cho các quyết định về kinh tế và chính trị bảo vệ các gia đình như là kho báu của nhân loại.


Chức vụ cửa Hội Đồng Tài Chánh

Cha xứ chỉ định cô Huỳnh Yến Thủy là Chủ tịch của Hội Đồng Tài Chánh và anh Nguyễn Quang Khánh là Phó của Hội Đồng Tài Chánh.


Ban Thuê Mướn Hội Trường

Ban Thuê Mướn Hội Trường có thêm thành viên mới là anh Vũ Đình Hậu (940-208 8585) và chị Phạm Thu Thảo (214-454 1972). Chị Vũ Liễu không còn là thành viên của Ban này nữa. Anh Vũ Đình Hậu là Trưởng của Ban này.


Sự đòi hỏi của ngân hàng về tên GX viết trên check

Theo sự đòi hỏi của ngân hàng thì họ sẽ không nhận những check ghi tên Việt Nam chẳng hạn như:
   GIÁO XỨ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
hoặc các hình thức viết tắt như sau: S.H.O.J.C.C, G.X.T.T, G.X.T.T.C.G

Xin giáo dân vui lòng ghi tên giáo xứ trên check như sau:
   SACRED HEART OF JESUS CHRIST CATHOLIC CHURCH
hoặc có thể ghi ngắn gọn “SACRED HEART CHURCH” như đã in trên bao thơ dâng cúng hàng tuần hoặc bao thơ Capital Campaign. .


DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH QUỸ XÂY DỰNG

(Số thứ tự tiếp theo các tuần trước đó.)

Tuần July 22, 2018
347. Acct # 1138: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $40.00
348. Acct # 1245: Pledge $200.00; Dâng cúng tiếp $20.00
349. Acct # 1810: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp $5.00
350. Acct # 1703: Dâng cúng $10.00
351. Acct # 1405: Pledge $6,000.00; Dâng cúng trước $3,000.00
352. Acct # 1148: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
353. Acct # 1077: Dâng cúng $100.00
354. Acct # 1325: Dâng cúng $20.00
355. Acct # 1808: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
356. Acct # 1960: Dâng cúng $500.00
357. Acct # 1903: Dâng cúng $200.00
358. Acct # Ân Nhân Ẩn Danh; Dâng cúng $100.00
359. Acct # Ân Nhân Ẩn Danh: Dâng cúng $100.00
360. Acct # 1898: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $20.00
361. Acct # 1186: Pledge $3,000.00 ; Dâng cúng tiếp $30.00
362. Acct # 1184: Dâng cúng $30.00
363. Acct # 1734: Dâng cúng $2,400.00
364. Acct # 1953: Dâng cúng $200.00
365. Acct # 1233: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
366. Acct # 1844: Pledge $12,000.00; Dâng cúng tiếp $30.00
367. Acct # 1023: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
368. Acct # 1275: Dâng cúng $40.00
369. Acct # 1767: Pledge $6,000.00; Dâng cúng trước $2,000.00
370. Acct # 1458: Pledge $9,000.00; Dâng cúng tiếp $300.00
371. Acct # 1429: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $10.00
372. Acct # Thùng Tiền: Dâng cúng $31.00
373. Acct # 1191: Dâng cúng $200.00
374. Acct # BNB: Pledge $30,000.00; Dâng cúng $30,000.00
375. Acct # 1587: Dâng cúng $500.00
376. Acct # 1140: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $50.00
377. Acct # 1413: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $50.00
378. Acct # 1765: Pledge $6,000.00; Dâng cúng trước $3,000.00
379. Acct # 1860: Pledge $4,000.00; Dâng cúng trước $1,600.00
380. Acct # 1787: Pledge $13,000.00; Dâng cúng trước $4,000.00
381. Acct # A. HN: Pledge $15,000.00
________________________________________________________________
Cho đến July 22, 2018: Tổng số hứa dâng cúng: $1,277,322.42; Tổng số đã đóng góp cho Chương Trình Quỹ Xây Dựng: $565,133.50.


 
© 2009-2018 Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, All Rights Reserved.
Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Văn Phòng) 520-465-4414 (Khẩn Cấp) 972-242-8360 (Nhà Xứ) 972-446-9551 (Fax)