Phụng Vụ Trong Tuần

21-7 Thánh Lawrence of Brindisi
22-7 Chúa Nhật tuần 16 Thường Niên
23-7 Thánh Bridget
24-7 Thánh Sharbel Makhluf
25-7 Thánh Giacôbê
26-7 Thánh Joachim và Anna
27-7 Thứ Sáu tuần 16 mùa Thường Niên
28-7 Thứ Bảy tuần 16 mùa Thường Niên
29-7 Chúa Nhật tuần 17 Thường Niên

 

23-7: Thöù Hai tuaàn 16 muøa Thöôøng Nieân; Leã nhôù tuøy yù Thaùnh Bridget, Tu só

24-7: Thöù Ba tuaàn 16 muøa Thöôøng Nieân, Leã Thaùnh Sharbel Makhluf, Linh muïc

25-7: Thöù Tö; Leã Thaùnh Giacoâbeâ, Toâng ñoà 

26-7: Thöù Naêm, Leã Thaùnh Joachim vaø Anna, Thaân phuï maãu cuûa Ñöùc Trinh Nöõ Maria

27-7: Thöù Saùu tuaàn 16 muøa Thöôøng Nieân

28-7: Thöù Baûy tuaàn 16 muøa Thöôøng Nieân

29-7: Chuùa Nhaät tuaàn 17 Thöôøng Nieân

Bí Tích

Bí Tích Rửa Tội
3:30 chiều thứ Bảy đầu tháng 
Bí Tích Giải Tội
4:00-5:00 chiều Thứ Bảy
Bí Tích Hôn Nhân
Liên lạc với Cha Xứ trước 6 tháng và phải có chứng chỉ đã học lớp dự bị hôn nhân.
Bí Tích Xức Dầu Thánh
Khi cần xin liên lạc với Cha Chính Xứ

Xin chào mừng quí vị ghé thăm Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Giáo xứ có khoảng 650 gia đình Việt Nam tụ họp về đây hàng tuần vào các thánh lễ Chúa nhật và ngày thường. Giáo xứ trực thuộc Giáo phận Dallas, Texas và dưới sự hướng dẫn của Ðức Giám mục Edward J. Burns. Cha chính xư của chúng tôi là Linh mục Dominicô Phạm Trọng Phúc, C.Ss.R. Xin mời quí vị làm quen với các thành viên trong Hội đồng mục vụ, Hội đông tài chánh, các hội, và các đoàn của Giáo xứ.

Chương Trình Thánh Lễ:

Chúa Nhật: 5:30 (chiều Thứ Bảy), 9:00 và 11:00 sáng,
12:00 trưa (trong mùa học)
Ngày Thường: 6:30 chiều - Riêng sáng Thứ Bảy 8:00
Lễ Buộc: 6:30 (chiều ngày hôm trước) 9:00 sáng, 6:30 chiều

PayPal Giving Fund

 

Cung nghinh & đọc kinh tôn vương Đức Mẹ 

Những gia đình nào muốn rước tượng Đức Mẹ để đọc Kinh Tôn Vương hằng tuần lúc 6 giờ chiều Chúa nhật, xin liên lạc với Ông Sức (214) 552-7724 hoặc Anh Tiến (469) 230-6662.

* Chúa nhật 22/07/2018: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6 giờ chiều tại GĐ AC Tony Nguyễn. Địa chỉ: 2114 Peters Colony. Carrollton, TX 75006. Điện thoại:(972) 375-2891.
* Chúa nhật 22/07/2018: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6 giờ chiều tại GĐ AC Tony Nguyễn. Địa chỉ: 2114 Peters Colony. Carrollton, TX 75006. Điện thoại:(972) 375-2891.


Ghi danh học năm học mới 2018-2019

1. Về việc ghi danh cho năm học 2018-2019, trường GLVN Tôma Thiện sẽ còn lại hai ngày Chúa Nhật để đăng ký trong đợt II như sau:July 15, 2018 và July 22, 2018 (10:00 am - 1:00 pm)
2. Lệ phí $140/em. Sau hai đợt đăng ký này, lệ phí sẽ tăng lên $20.Nếu tham gia Đoàn TNTT, đóng $30/em.
3. Để thuận tiện cho việc ghi danh, xin quý phụ huynh lấy tờ đơn về nhà để điền trước (ở cuối nhà thờ hoặc bên trường GLVN Tôma Thiện) và mang theo cùng với Giấy rửa tội/ Sổ Gia Đình Công Giáo khi đăng ký cho con em.
Lưu ý:
a. Đơn Ghi Danh chỉ dành riêng cho những học sinh mới. Còn những em đang theo học tại Trường GLVN Tôma Thiện, nhà trường sẽ đưa một đơn riêng; trong đó, phụ huynh chỉ cần cập nhật thông tin và đóng học phí khi đi đăng ký vào những Chúa nhật đã nêu ở trên.
b. Riêng những em đăng ký cho lớp Kindergarden/ Mẫu Giáo phải đủ 5 tuổi (tính theo ngày Sept 3, 2018)


Dạ Tiệc Thu Vàng

Dạ Tiệc Thu Vàng 2018 của giáo xứ sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 27/10/ 2018.


Họp Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ có họp vào tối thứ Sáu ngày 27 tháng 7 sau Thánh lễ 6:30 pm. Xin kính mời Quý vị hội viên tham dự.


Kỷ Yếu 20 Năm Giáo Xứ

Để thực hiện cuốn Kỷ Yếu 20 năm GX Thánh Tâm, chúng tôi rất cần hình ảnh, tư liệu về các sinh hoạt của Cộng đoàn/Giáo xứ, đặc biệt là giai đoạn trước ngày thành lập (1980-1999). Quý vị nào còn lưu giữ, xin cho hoặc cho mượn, càng sớm càng tốt. Xin liên lạc với ông Phạm Hoàng Nghi: 972-394-8905.


Gia đình dâng của Lễ

**Thứ Bảy 21/7
Lễ 8:30 PM: Gia đình Hoàng Nhung Nguyễn
**Chúa Nhật 22/7
Lễ 9 AM: Gia đình Alan Phạm
Lễ 11 AM: Gia đình Hậu Hoa Nguyễn

**Thứ Bảy 28/7
Lễ 8:30 PM: Gia đình Tập Nguyễn
**Chúa Nhật 29/7
Lễ 9 AM: Gia đình Dan Phạm
Lễ 11 AM: Gia đình Hậu Vũ


Danh sách Gia Đình dâng hoa tạ ơn

Xin Cộng Đoàn tha thiết hiệp ý dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria lòng tạ ơn cùng những ý nguyện của từng Gia Đình Dâng Hoa Tạ Ơn:

1. Connie Do Nguyễn - Dâng hoa Đức Mẹ
2. Peter & Cecilia Nguyễn - Dâng hoa Đức Mẹ
3. Đặng Văn Tân - Dâng hoa Đức Mẹ
4. Khâm H. Nguyễn - Dâng hoa Đức Mẹ
5. Nguyễn Trúc Linh - Dâng hoa Đức Mẹ
6. Gia đình Mỹ Vân - Tạ Ơn
7. Chị Bạch Hậu - Thương nhớ LH Antôn & Tạ ơn Đức Mẹ
8. Anh chị Thất Liên - Tạ Ơn
9. Gia đình Hân Hoàng - Tạ ơn Đức Mẹ
10. Lê Thị Nhạn - Dâng hoakính Đức Mẹ
11. Gia đình Đầy Trịnh - Dâng hoaĐức Mẹ và Thánh Giuse


Gia đình nhận chén thánh cầu cho ơn gọi

22/7: Gia đình Nguyễn Vinh


 

Ý chỉ truyền giáo của Đức Thánh Cha Tháng 7

Ý truyền giáo: cầu cho các linh mục. Xin cho các linh mục đang thi hành sứ vụ trong hoàn cảnh vất vả và cô đơn được nâng đỡ và khích lệ bằng tình bạn hữu của Chúa và của anh em.


DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH QUỸ XÂY DỰNG

(Số thứ tự tiếp theo các tuần trước đó.)

Tuần July 15, 2018
320. Acct # 1148: Pledge $4,000.00; Dâng cúng trước $100.00
321. Acct # 1201: Pledge $3,000.00; Dâng cúng trước $1,000.00
322. Acct # 1181: Pledge $6,000.00; Dâng cúng trước $1,500.00
323. Acct # 1823: Dâng cúng $500.00
324. Acct # 1609: Pledge $2,500.00; Dâng cúng tiếp $10.00
325. Acct # 1429: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $110.00
326. Acct # 1457: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
327. Acct # 1508: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
328. Acct # 1295: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $250.00
329. Acct # 1138: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $40.00
330. Acct # 1139: Pledge $3,000.00; Dâng cúng trước $100.00
331. Acct # AC SN: Pledge $5,000.00; Dâng cúng trước $5,000.00
332. Acct # 1883: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
333. Acct # 1416: Pledge $5,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
334. Acct # 1245: Dâng cúng $40.00
335. Acct # 1275: Dâng cúng $40.00
336. Acct # 1205: Dâng cúng $20.00
337. Acct # 1919: Dâng cúng $100.00
338. Acct # Thùng Tiền: Dâng cúng $11.00
339. Acct # 1795: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
340. Acct # 1778: Pledge $500.00; Dâng cúng tiếp $30.00
341. Acct # 1571: Pledge $6,000.00; Dâng cúng trước $100.00
342. Acct # 1765: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
343. Acct # 1332: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
344. Acct # 1142: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
345. Acct # 1616: Pledge $10,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
346. Acct # 1626: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $129.00
________________________________________________________________
Cho đến July 15, 2018: Tổng số hứa dâng cúng: $1,197,322.42; Tổng số đã dâng cúng trước: $516,147.50.


 
© 2009-2018 Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, All Rights Reserved.
Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Văn Phòng) 520-465-4414 (Khẩn Cấp) 972-242-8360 (Nhà Xứ) 972-446-9551 (Fax)