Weekly Liturgical

11/21 The Presentation of the Blessed Virgin Mary
11/22 Our Lord Jesus Christ King of the Universe
11/23 Weekday in Ordinary Time
11/24 Memorial of Vietnamese Martyrs
11/25 Weekday in Ordinary Time
11/26 Weekday in Ordinary Time
Thanksgiving Day
11/27 Weekday in Ordinary Time
11/28 Weekday in Ordinary Time
11/29 First Sunday of Advent, Year C

Sacraments

Baptism
3:30PM every First Saturday
Confession
4:00-5:00 PM Sat.
Holy Matrimony
Must have completed marriage preparatory classes and contact pastor 6 month prior
Annointment of the Sick
Please contact the pastor

Parish Hall Calendar

November 2015
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Reservation
   

Welcome to the Sacred Heart of Jesus parish website. Our parish consists of about 500 Vietnamese families, we all gather at Sacred Heart of Jesus Church to celebrate Sunday and daily Masses. The parish is part of the Diocese of Dallas under the guidance of Bishop Kevin J. Farrell. The current Pastoral Administrator is Father Dominic Phuc Pham. We invite you to familiarize yourself with the ministries, pastoral council, organizations, and various activities of the parish.

Mass Schedule:

Sunday: 5:30PM (Eve Mass), 9:00AM, 11:00AM,
 and 12:30PM (school in session)
Daily: 6:30 PM, 8:00AM (Sat.)
Holy Day of Obligation: 6:30PM (Eve), 9:00AM, 6:30PM

Parish Registration:
As a member of the Catholic community, it is your responsibilty to register in the Diocese of residence. Please contact the parish office or download the registration form and submit on online.

 

Cung Nghinh & Đọc Kinh Tôn Vương Đức Mẹ 

Những gia đình nào muốn rước tượng Đức Mẹ để đọc Kinh Tôn Vương hằng tuần lúc 6 giờ chiều Chúa nhật, xin liên lạc với Ông Sức(214) 552-7724hoặc Anh Tiến(469) 230-6662.
 

* Chúa nhật 22/11/2015: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 5 giờ chiều tại GĐ Chị Bạch Hậu. Địa chỉ: 2206 Lorraine, Carrollton, TX 75006. Điện thoại:(469) 521-1223.
 

* Chúa nhật 29/11/2015: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 5 giờ chiều tại GĐ AC Vũ Huy Khanh. Địa chỉ: 2017 Clearwater Trail, Carrollton, TX 75010. Điện thoại:(469) 371-3988.


Thánh Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Giáo xứ mừng kính trọng thể lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào thứ Năm của ngày Lễ Tạ Ơn, Thanksgivings Day, ngày 26 tháng 11. Giáo xứ chỉ có 1 Thánh lễ và chương trình như sau:
 

 . 9:30 am: Tập trung 

 . 10:00 am: Rước kiệu

 . 10:45 am: Thánh lễ
 

Kính mong mọi người thu xếp tham dự Thánh lễ tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và cũng chung vui mừng ngày Lễ Tạ Ơn của đất nước Hoa Kỳ.


 Danh Sác Đóng Góp Xây Fountain Thánh Giuse và Tạ Ơn Thánh Giuse

1. GĐ Xít Nguyễn: $1,000.00 

2. Anh Chương Nguyễn: $1,000.00 

3. Anh Trọng: $408.00 (donation cho tiles)

4. Anh Hoàng Spencer: 1,300.00 (donation cho granite)

5. Anh Khánh Nguyễn: 1,000.00 (donation cho cement)

6. Gia đình Huỳnh Kim Thanh: $1,000.00 

7. Chị Mary Mai: $500.00 

8. AC Tập & Thuỷ: $100.00 

9. AC Minh & Hoa: $100.00 

10. ÔB Nguyễn Thị Phần: $100.00 

11. Anh Lực: $50.00 

12. Chị Liên: $100.00 

13. Chị Dung: $100.00 

14. AC Tiến & Thuỷ: $100.00 

15. Chị Trang Đỗ: $300.00 

16. Lm. Dominic Phúc Phạm: $50.00

17. GĐ AC Hậu & Lan: $1,000.00
18. Ẩn danh: $200.00
 

Xin cám ơn mọi hy sinh đóng góp công sức và tài chánh cho dự án này. Xin Thiên Chúa, qua sự chuyển cầu của Thánh Cả Giuse, ban muôn phúc lành cho cá nhân và gia đình.


Bảo Hiểm Sức Khoẻ ObamaCare

Bên Hội Trường của giáo xứ trong các ngày Chúa nhật, 22 tháng 11, 6 và 13 (nếu cần thêm) tháng 12, từ 12:30pm đến 4:30pm, có một số người đến giới thiệu và hướng dẫn giúp cho giáo dân xin Bảo hiểm Obamacare. Chương trình giúp cho giáo dân miễm phí. Nếu Quý vị nào cần, có thể thu xếp đến gặp họ để tìm hiểu và quyết định chọn lựa sao cho thích hợp phần bảo hiểm sức khoẻ cho mình và người thân.


Khóa Học Cho Chương Trình 150 Course Giáo Lý

Classes:
 

1/ Theological Reflection – Nov 25 – from 7:00 pm-9:30pm (Instructor: Br. Sang Vu) 

2/ The Person of the Catechist – Dec 2 & Dec 9 – from 7:00 pm-9:30pm (Instructor: Sr. Janine (Van) Tran

 


KEÁT QUAÛ TRUÙNG GIAÛI VEÙ SOÁ THU VAØNG 2015

1ST PRIZE: 07461

2ND PRIZE: 10927

3RD PRIZE: 02447

4TH PRIZE: 01899

5TH PRIZE: 06138

Xin caùm ôn Quyù vò ñaõ uûng hoä cho vieäc toå chöùc Daï Tieäc Thu Vaøng 2015 vaø höôûng öùng mua caùc veù soá goùp theâm phaàn taøi chaùnh cho giaùo xöù. Xin Chuùa ban phuùc laønh cho Quyù vò.

 

Ý Chỉ Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha Tháng 11/2015

* Ý chung: Cầu cho chúng ta biết mở rộng tâm hồn để gặp gỡ và đối thoại với tất cả mọi người, ngay cả với những người không cùng niềm tin với mình.

* Ý truyền giáo: Cầu cho các vị mục tử trong Hội Thánh, biết tận tình yêu thương đoàn chiên của mình, để đồng hành và giữ vững niềm hy vọng. 


Food Drive for Catholic Charities of Dallas
Thức Ăn Đồ Hộp Cho Hội Từ Thiện Công Giáo Dallas 

As we approach the Thanksgiving holiday, we would like our children to take a moment and reflect on Gods blessings on our lives and our families. We also want our children to think of those less fortunate children and families during this holiday.

In this spirit of gratitude, the PTA is organizing a canned food drive for Catholic Charities of Dallas from November 8-22. We will place boxes in the church areas for adults, and classrooms for the children to drop off donations.

To encourage the children, we will have competitions among the classes, and the winning class with the most canned goods collected will receive a special party and prize from our sponsors.

1st place class = Ice Cream party
2ndplace class = Donut Party
3rd place class = Pizza Party

We will also have raffle drawings for individual prizes.

Our goal is to collect a minimum of 2,000 canned goods, so we ask each student to bring at least 5 items.  Please check theexpiration date andno perishable items.

In the spirit of giving and thankfulness, the children will be treated with FREElunch on November 22nd.

Để chuẩn bị đón mừng lễ Tạ Ơn sắp đến, là cha mẹ, chúng ta muốn các em nghĩ đến những ơn lành mà Chúa đã ban xuống trên các em và gia đình; cũng như muốn các em nghĩ đến những người nghèo đói và kém may mắn.  Trong tinh thần cảm tạ và tương trợ, Hội Phụ Huynh sẽ tổ chức một chương trình thu góp thức ăn đồ hộp cho Hội Từ Thiện Công Giáo Dallas. Trong thời gian từ ngày 8-22 tháng 11, chúng tôi sẽ đặt những thùng trong nhà thờ cho người lớn và trong lớp học cho các em bỏ những đồ hộp ủng hộ.

Để khuyến khích cá cem, trường sẽ có một cuộc tranh đua và lớp nào thu góp được nhiều đồ hộp nhất sẽ được thưởng.

Lớp hạng nhất = Tiệc kem
Lớp hạng nhì = Tiệc donuts
Lớp hạng ba = Tiệc pizza

Trường đặt chỉ tiêu là thu góp 2,000 món đồ hộp cho hội Catholic Charities of Dallas.  Vậy xin phụ huynh khuyến khích các con em đóng góp ít nhất là 5 món đồ hộp.  Phụ huynh nhớ xem ngày hết hạn của những món đồ và đừng đem thực phẩm tươi.

Trong tinh thần chia sẻ và cảm tạ, Hội Phụ Huynh sẽ đãi các em buổi cơm trưa miễn phí vào ngày 22 tháng 11.


 
© 2009-2015 Sacred Heart of Jesus Parish, All Rights Reserved.
Sacred Heart of Jesus Parish
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Office) 520-465-4414 (Pager) 972-242-8360 (Rectory) 972-446-9551 (Fax)